การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL 2015

มาแล้วการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE 2015 : FLL  2015

หลักการและเหตุผล

การแข่งขัน FIRST LEGO League (FLL) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งกลุ่มวิชาดังกล่าวนี้ เป็นวิชาที่สำคัญมากที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ประเภทของการประกวด

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Robot Game
เป็นการนำเสนอคณะกรรมการถึงการออกแบบ การประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงการที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรม ประกอบหุ่นยนต์และนำไปปฏิบัติภารกิจบนสนามแข่ง เพื่อทำคะแนนสูงสุด


2. Project
เป็นการนำเสนอโครงงานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งปีนี้คือหัวข้อ Trash Trek


3. Core Values
กรรมการจะพิจารณาถึงการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมกันในทีมของทุกๆ ด้าน รวมไปถึงความมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน สำหรับประเทศไทย

จัดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์2559
สถานที่ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่

http://gammaco.com/fll/

http://www.first-lego-league.org/en/

http://www.cvrobotics.org/posts/news/5106/2015-fll-challenge-now-available/

ใส่ความเห็น