ข้อมูลสำหรับเตรียมการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

การเตรียมการประเมิน ว21 สำหรับครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เอกสารแนบคำสั่งที่ 088/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เอกสารแนบคำสั่งที่ 161/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563​
เอกสาร/หลักเกณฑ์/คู่มือ/แนวทาง การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560