Intro to Microbit

เรียนรู้ Microbit

ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุม microbit

5/5

บรรยากาศการเรียน ห้องเรียนครูณัฐ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม