การอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับไมโครบิต microbit

การอัพเดทเฟิร์มแวร์

Read more

การเชื่อมต่อไมโครบิต (micro:bit) เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมสู่ไมโครบิต

การเชื่อมต่อไมโครบิต

Read more

การติดตั้งโปรแกรม MakeCode Offline สำหรับการเขียนโปรแกรมไมโครบิต (microbit)

การติดตั้งโปรแกรม Ma

Read more

เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครบิต (microbit)

เครื่องมือในการเขียน

Read more

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารหลักสูตร &nbsp

Read more

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

แนวทางการนำชั่วโมงกา

Read more