แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

0206.3 ทับ 0111

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  https://otepc.go.th/th/

ใส่ความเห็น