วิชาวิทยาการคำนวณฯ ม.6 (1-2563)

การเรียนรายวิชา ว 30293 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ครูผู้สอน 1. ครูวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์   2. ครูณัฐกิตติ์ พาโคกกรวด 3.ครูพุฒิพงค์ ชัยชนะ

—————————————————————————————-

สำหรับการเรียนการสอนรายวิชานี้ ในภาคเรียน 1/2563

ครูผู้สอนจะใช้เว็บไซต์ www.krunut.com เป็นเว็บไซต์ในการจัดการเรียนรู้

     1. ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 

    • จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก โดยนักเรียนจะเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีการกำหนดระยะเวลาในการเรียนเนื้อหาแต่ละส่วน รวมถึงการส่งงานและการทดสอบ

     2. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 (หากมีการเปิดโรงเรียนตามปกติ)

    • จะเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ก่อนเข้าเรียน

ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามดังนี้

   1. แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับวิชา ว30293 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 

   2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายวิชา ว30293 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม

(หมายเหตุ แบบสอบถามนี้จะทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งต้อง Login บัญชี gmail หรือเมล์โรงเรียนก่อนเท่านั้น และให้เตรียมไฟล์รูปภาพเดี่ยวนักเรียนไว้ก่อนทำแบบสอบถาม)

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ให้นักเรียนเข้า Line group วิชา แยกตามห้องเรียน

ให้นักเรียนดาวน์โหลด Application : Google Classroom ไว้ในอุปกรณ์ Smart Phone ของนักเรียนทุกคน

Andriod : Download Now

iOS : Download Now

นักเรียนจะได้รับรหัสเข้าชั้นเรียนหลังจากนักเรียนเข้ากลุ่มไลน์และทำแบบสอบถามก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว

การเช็คชื่อนักเรียนในรายวิชา

ให้นักเรียนเช็คชื่อออนไลน์ รายวิชา ว30293 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม ตามคาบแรกของการเรียนของแต่ละห้องเรียน 

ตรวจสอบการเช็คชื่อ