ประกาศผลสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา