ประกาศผลสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา